MALE HIDROELEKTRANE

 

Mala hidroelektrana (mHE) je elektrana čija instalisana snaga ne prelazi 10 MW. Mogu biti izgrađene kao protočne, akumulacione a mogu biti ugrađene i u sistemima vodosnabdijevanja. Male hidroelektrane se sve više koriste širom svijeta za dobijanje električne energije. One moraju biti projektovane i izvedene tako da iskorišćavaju hidropotencijal malih vodotoka na optimalan način. Ekonomski isplativa rešenja su bazirana na novim tehnologijama koje omogućuju visok stepen iskorišćenja energije i tehnikama koje pružaju maksimalnu zaštitu životne sredine.

U tom smislu firma SISTEM doo svojim klijentima nudi sledeće:

 

1. Izvođenje neophodnih mjerenja na potencijalnim lokacijama za mHE, određivanje raspoloživog bruto pada i srednje vrijednosti protoka

2. Izrada studija hidroenergetskog potencijala vodotoka

3. Izrada idejnih rešenja za mHE koja na optimalan način iskorišćavaju hidropotencijal vodotoka. Idejno rešenje u sebi sadrži sledeće:

- hidrološku studiju na osnovu koje se određuje instalisani protok elektrane(a)

- geološku analizu razmatranog sliva

- više rešenja mHE i izbor najpovoljnije varijante što podrazumijeva izbor tipa elektrane, tipa turbine, dimenzionisanje cjevovoda kao i odabir pripadajuće elektro i hidromašinske opreme

- građevinski dio projekta sa odgovarajućom grafičkom dokumentacijom

- proračun moguće godišnje proizvodnje električne energije

- izrada procjene uticaja na životnu sredinu

- izradu prethodne studije opravdanosti

 

 

male-hidro-elektrane

 

 

1. Izrada Idejnih i Glavnih projekata za mHE

2. Izvođenje i nadzor građevinskih radova na objektima mHE

3. Pomoć i posredovanje prilikom odabira i nabavke opreme za mHE

4. Pružanje konsultantskih usluga

5. Revizija Idejnih rešenja kao i Idejnih i Glavnih projekata mHE

 

 

 

 

 

 

 

brosura
konsultacije
licence
novosti
fotogalerije
elektrifikacija-katuna

Sistem d.o.o. Podgorica, zastupa svjetske brendove prozvođača opreme za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije:


studer
conergy
southwest-windpower
helional-solar-thermal-systems