Sistem-MNE

ANALIZA I MJERENJE

Hidroenergetskog potencijala

Hidrometrija i analiza hidroenergetskog potencijala, izrada hidroloških studija, monitoring EPP i određivanje zona sanitarne zaštite

Hidrometrija obuhvata hidrološka mjerenja proticaja površinskih tokova i mjerenja vodostaja rijeka, jezera i bunara. Mjerenja protoka se vrše metodom trasera uz kontrolu po potrebi hidrometrijskim krilima, dok se mjerenje vodostaja vrši savremenim limnigrafima pod pritiskom sa automatskim čuvanjem i prenosom podataka preko GSM mreža.

Izrada hidroloških studija i analiza za riječne slivove. Analiza hidroenegetskih potencijala vodotoka sa procjenom energetskih bilansa.

Monitoring ekološki prihvatljivih protoka nizvodno od vodozahvata.

Određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (neposredne, uže i šire) uz digitalizaciju mapa.